Jutjat de Pau

El Jutjat de Pau de Font-rubí està situat a l'Ajuntament, a la 1ª planta.

Jutge de Pau:  Sr. Josep Casanellas i Casanovas

Competències:

Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes.

En l'àmbit penal, coneixen de les faltes contra les persones, d'algunes contra el patrimoni i contra els interessos generals. Per exemple, els jutges de pau coneixen de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l'ordre públic. Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil.

Administració de Justícia de Catalunya

 

Atenció telefònica:

  • De 9 a 14 hores, truqueu al telèfon:  93 897 92 12
  • Fora d’aquest horari, truqueu al telèfon : 93 657 01 04 (jutjat de guàrdia de Vilafranca del Penedès)

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-02-2024 09:44