Factura electrònica


L'Ajuntament posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, donant compliment a la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic.

Podeu accedir-hi mitjançant la plataforma E-FACT, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Beneficis per a les empreses:

 • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).
 • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
 • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
 • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

Què és una factura electrònica?

És el document electrònic que conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan du una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat.

Quina informació ha de contenir una factura electrònica?

La mateixa que una factura en paper, és a dir:

 • Núm Factura
 • Data expedició
 • Raó Social emissor i receptor
 • NIF emissor i “receptor”
 • Domicili emissor i receptor
 • Descripció de les operacions (base imposable)
 • Tipus impositiu
 • Quota tributària
 • Data prestació del servei (si és diferent de la d’expedició)

En el cas que la factura electrònica es dirigeixi a un altre proveidor o un particular, s’accepta documents ofimàtics o documents PDF. Quan aquesta factura es dirigeix a les AAPP ha d’estar, a demès,  signada electrònicament.

Quins certificats són vàlids per a la signatura de factures electròniques?

Per a la signatura de factures electròniques cal fer ús d’un certificat digital reconegut (certificat digital reconegut és aquell que emet una entitat certificadora i que s’allotja en un dispositiu criptogràfic). S’accepta la signatura “delegada” de factures electròniques per part d’un tercer.

Com es pot emetre factures electròniques vàlides?

En aquest punt diferenciaríem entre vàries situacions:

Som una empresa que ja disposa d’un programa de comptabilitat; en aquest cas, pot ser que el nostre programa ja disposi de l’opció de generació de factures electròniques o que haguem de fer un canvi de versió; disposen de mòdul de facturació electrònica la gran majoria de programes de facturació que trobem al mercat.

Som una empresa que fa ús de serveis de facturació a través d’alguna plataforma proveidora; Actualment, les plataformes adherides són les següents: CAIXAFACTURA (La Caixa), eFACTURA-Seres, PIMEFACTURA (veieu també efactures.cat), TS-FACTURA, la plataforma d’EDICOM, EdasFacturas (ZeroComa),  B2B Router (Invinet Sistemes) , CAMERFACTURA (Camerfirma), baVel (Voxel Group), Hazteunafacturae Premium (Enxendra) i BS Factura (Banc Sabadell).

Hem de generar MOLT poques factures electròniques (2 o 3 cada mes o menys). La millor opció en aquest cas és fer ús del servei b2brouter que permet emetre, signar i dipositar la factura automàticament. Una altre opció és la plataforma hazteunafacturae però en aquest cas necessitarem també un certificat digital.

Codis DIR3

Òrgan gestor: L01080850
Unitat tramitadora: L01080850
Of.comptable: L01080850
INE 10 : 0808500000
CIF: P0808400F

Podeu accedir a la bústia de lliuraments de la factura electrònica mitjançant el següent enllaç: E-FACT

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-08-2018 17:56