153

Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat, quan aquesta estigui inclosa en els annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Qui el pot demanar?
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Quan es pot sol·licitar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud:

Prèviament a l’inici de l’activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.

Quan es dóna resposta?
El termini per resoldre la petició d'informe és de dos mesos.
Cost
El que estableixi l'ordenança fiscal.
Documentació necessària?
Descripció documentació
Sol·licitud d'acord amb el model normalitzat. Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya) Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya) Memòria tècnica d'acord amb el model de continguts mínims publicat al web del Departament d'interior Certificat lliurat pel personal tècnic competent que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a la memòria tècnica presentada. En cas d'actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
A les oficines municipals
Per Internet
Emplenar el formulari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-04-2021 11:43